adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat

1. Bevezető és általános ismertetés
Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Fehér Solar Projekt Kft. (cégjegyzékszám: 04 09 014650; székhely: 5700 Gyula, Szlányi tanya 26. ;) gondozásában online formában is elérhető, illetve azt népszerűsítő szabadidős, hobby -és sporttevékenységek szervezésével, online webáruházával, hírlevél-szolgáltatásával összefüggő adatkezelési tevékenységét bemutassa (a továbbiakban: Vadkaland.hu), valamint a szolgáltatásait és a hírlevél-szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek és felhasználók részére a személyes adataik kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaikról pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.
2. Az adatkezelő személye és elérhetőségei
Adatkezelőként a Vadkaland.hu-t üzemeltető Gombos Zoltán, cégvezető, (cégjegyzékszám: 04 09 014650), a kijelölt kapcsolattartó személy adatvédelmi ügyekben, elérhetősége: [email protected], telefonszáma:+36-70-629-5050, és hivatott eljárni a jelenlegi, korábbi, valamint jövőbeli ügyfelei és felhasználói személyes adatai tekintetében.
 • Név:Gombos Zoltán

 • Cégjegyzékszám: 04 09 014650

 • Nyilvántartó bíróság:Békés Megyei Bíróság

 • Székhely:5700 Gyula, Szlányi tanya 26.

 • Adószám:26386353204

 • e-mail cím:[email protected]

 • Telefonszám:+36-70-629-5050

A Vadkaland.hu- nál külön adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem került sor.

3. Az adatkezelést szabályozó és meghatározó jogszabályi környezet
3.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
3.2 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet).
4. A vonatkozó törvényi szabályozás szerint
4.1 Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az Európai Unió általános, vagy az adott tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az európai Unió, vagy az adott tagállami jog is meghatározhatja.
4.2 Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így azok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, vagy megváltoztatása, lekérdezése, az azokba történő betekintés, felhasználásuk, közlésük és továbbításuk, terjesztésük, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele útján, azok összehangolása, vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.
4.3 Az adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, ill. felhatalmazásával személyes adatokat kezel.
4.4 GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezéseinek együttese.
4.5 Felügyeleti hatóságként eljárni illetékes magyraországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).
4.6 Személyes adatnak minősül az azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosíthatóak.
4.7 Személyes adatok különleges kategóriái közé tartoznak a faji, vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási, vagy világnézeti meggyőződésre, vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
4.8 Ügyfélnek, illetve felhasználónak minősül a Vadkaland saját márkás termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon, vagy bármely más módon érdeklődők összessége.
5. Az adatkezelés elvei
A Vadkaland.hu megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre és felhasználókra vonatkozó személyes adatokat mindenkor
5.1 jogszerűen és tisztességesen, valamint megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, diszkrimináció mentesség és transzparencia);
5.2 csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
5.3 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, továbbá a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
5.4 pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék (aktualitás);
5.5 olyan formában tárolja, amely az ügyfelek és felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
5.6 mindezt olyan módon kezeli, hogy megfelelő technikai, vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
6. A Vadkaland.hu által kezelt adatok természete, tárgya, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A Vadkaland.hu a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről, felhasználóiról:
6.1 Érdeklődés szolgáltatás, vagy program iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy bármilyen ezektől eltérő módon 6.1.1 Név, felhasználó-név/ account: az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.1.2 e-mail cím: az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.1.3 Felhasználói preferencia, az érdeklődés tárgya (szervezett közösségi programokban való részvételek iránti érdeklődések, jelzések, online rendelés, visszajezések és elégedettségmérsek, valamint támogatások és felajánlások tétele, vélemények és ajánlások közzététele): az ügyfél, felhasználó érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél, felhasználó saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél, felhasználó saját hozzájárulása, amely az érdeklődés időtartamáig, vagy az adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

6.2 Feliratkozás hírlevélre
6.2.1 E-mail cím: az ügyfél, felhasználó eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat.
6.3 Regisztráció, online websohpból történő rendeléshez
6.3.1 Név előtagja, vezetéknév, keresztnév, vagy az ügyfél, felhasználó accountja: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok. 6.3.2 Születési idő: az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.3 Állampolgárság: az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.4 E-mail cím: az ügyfél, felhasználó eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.5 Telefonszám: az ügyfél, felhasználó eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.6 Ország: az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.7 Irányítószám: az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.8 Település: az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.9 Cím (utca/tér, házszám): az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.10 Számlázási és kézbesítési adatok: az ügyfél, felhasználó beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok. 6.3.11 Termékválasztás (szín/ méret/ darabszám): az ügyfél, felhasználó igényeinek beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.3.12 Egészségügyi probléma: az ügyfél, felhasználó érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél, felhasználó saját közlése alapján, saját felelősségére. 6.3.13 Jelszó: a regisztráció rögzítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat.
6.4 Online jelentkezés közösségi programokra történő részvételhez
6.4.1 Lakóhely megadása: az ügyfél, felhasználó igényeinek beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.4.2 Személyes készségek, vállalások, rendelkezésre álló és szükséges eszközök, alapanyagok, munkaeszközök megléte az ügyfél, felhasználó igényeinek és kapacitásai beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.4.3 Rendelkezésre állási, illetve vállalási idő, amikor a program megvalósítása zajlik az ügyfél, felhasználó igényeinek és kapacitásai beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat. 6.4.4 Csoportos jelentkezés, részvétel esetén a további személyek száma és készségeik, vállalásaik, rendelkezésre állásuk közlése az ügyfél, felhasználó igényeinek és kapacitásai beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
7. A Vadkaland.hu által használt, az oldal látogatásával, az adatkezeléssel összefüggő internetes szolgáltatások és az azokra vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés
7.1 A Vadkaland.hu weboldala a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzéséhez. A cookie-k (sütik) úgynevezett adatcsomagok, amelyeket maga a Honlap hoz létre az Ön böngészője segítségével, és helyezi el az Ön számítógépén vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól, a Honlapon tett korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön.
7.2 A cookie-k használatának jogalapja A cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A cookie-ek elhelyezését az Ön böngészésre használat eszközén a Honlapra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyta jóvá.
7.3 Az általunk használt cookie-k típusai Munkamenet-cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, hogy a felhasználó megnyitja a böngészőablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet-cookie automatikusan törlődik. Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor Ön meglátogatja az adott honlapot.
7.4 A kezelt adatok köre Az Ön böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az Ön által a honlapon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Ezek megosztásáról Ön dönt a felvillanó ablakban részünkre adott kifejezett felhatalmazással, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.
7.5 Közösségi oldalak –social media- támogatása, használata A Vadkaland.hu weboldalát a felhasználói élmény fokozása érdekében felkészítettük a Facebook, Instagram és YouTube közösségi oldalakkal való együttműködésre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem ismerjük a közösségi oldalakra átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket az adott közösségi oldal miként használja, az ennek során felmerülő szerzői és egyéb jogi felelősséget ezért nem tudunk vállalni, az erre vonatkozó további információkat az adott közösségi oldal adatvédelmi nyilatkozatában találhatják meg.
7.6 Cookie-k törlése és kikapcsolása, a hozzájárulás visszavonása Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testreszabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja az adott honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása, vagy törlése esetén előfordulhat, hogy az adott honlap látogatói nem lesznek képesek a honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni a böngészőben. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között ezt bármikor megteheti.
7.7 Adattovábbítás harmadik országba Az ügyfelek és felhasználók személyes adatai harmadik országokba nem kerülnek továbbításra.
7.8 Az ügyfeleket és felhasználókat megillető jogok
7.8.1 A hozzáféréshez való jog
Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Önt érintő, a Vadkaland.hu által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban: 7.8.1.1 Mi az Ön adatai kezelésének célja, 7.8.1.2 Melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek, 7.8.1.3 Mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai, 7.8.1.4 Kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz, 7.8.1.5 Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait, 7.8.1.6 Az Önt megillető jogokról, 7.8.1.7 A panasz benyújtásának jogáról, 7.8.1.8 Milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai.
A tájékoztatásra irányuló kérelmét a Vadkalan.hu a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Vadkaland.hu a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy a Vadkaland.hu munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk határidőre teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem, vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
7.8.2 A helyesbítéshez való jog
Ön kérheti a Vadkaland.hu, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait a Vadkaland.hu változtassa meg. Kérelmét a Vadkaland.hu a beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Vadkaland.hu a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy a Vadkaland.hu munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk határidőre teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
7.8.3 Az elfeledtetéshez való jog, azaz a törléshez való jog
Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben: 7.8.3.1 Az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből a Vadkaland.hu azokat gyűjtötte és kezelte, 7.8.3.2 Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,, 7.8.3.3 Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre, 7.8.3.4 Az Ön személyes adatait a Vadkaland.hu jogellenesen kezelte, 7.8.3.5 A személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni: 7.8.3.6 ha az Ön adatainak kezelését a Vadkaland.hu vonatkozásában jogszabály írja elő; 7.8.3.7 amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése a Vadkaland.hu jogos érdekén alapul.
Kérelmét a beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesítjük díjmentesen. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Vadkaland.hu a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy a Vadkaland.hu munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk határidőre teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
7.8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a Vadkaland.hu-tól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben: 7.8.4.1 Ön írásban vagy email-ben vitatja a Vadkaland.hu által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt a Vadkaland.hu ellenőrzi az Ön adatainak pontosságát. 7.8.4.2 Abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése, de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll. 7.8.4.3 A Vadkaland.hu arról tájékoztatja Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez. 7.8.4.4 Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy a Vadkaland.hu arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, korlátozza az adatkezelést.
Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, a Vadkaland.hu a tárolás kivételével továbbra is kezelheti azokat, ha: 7.8.4.5 Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy 7.8.4.6 jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából, 7.8.4.7 más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 7.8.4.8 közérdekből (pl. természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre.
Kérelmét a Vadkaland.hu a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül díjmentesen teljesíti. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Vadkaland.hu a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy a Vadkaland.hu munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
7.8.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait a Vadkaland.hu az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül, vagy a Vadkaland.hu útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérelmét a vadkaland.hu a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül díjmentesen teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése email-ben érkezett – email-ben tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelme megalapozatlan vagy – ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Vadkaland.hu a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy a Vadkaland.hu munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
7.8.6 A tiltakozáshoz való jog
Ön tiltakozhat a Vadkaland.hu jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha: 7.8.6.1 A Vadkaland.hu által végzett adatkezelés a Vadkaland.hu jogos érdeke alapján történik, 7.8.6.2 az adatkezelés a Vadkaland.hu-ra vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, 7.8.6.3 a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, vagy 7.8.6.4 tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül rá sor.
Amennyiben Ön tiltakozik, úgy a Vadkaland.hu az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve akkor, ha a Vadkaland.hu bizonyítja, hogy azt olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön tiltakozik a Vadkaland.hu adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében a Vadkaland.hu döntést hoz, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve – ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül – annak lejártától számított 30 (harminc) napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.
7.8.7 Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei
Ha megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat és az Ön jogait, úgy az esetlegesen Önt sértő állapot legrövidebb időn belül történő megszüntetése érdekében – az Ön érdekeit szem előtt tartva – kérjük, hogy elsődlegesen személyesen vagy a Vadkaland.hu bármely elérhetőségén haladéktalanul forduljon ügyfélszolgálatunkhoz annak érdekében, hogy az Ön vélt sérelmének körülményeit haladéktalanul kivizsgáljuk, illetve esetleges sérelmét minél előbb elhárítsuk.
Amennyiben fentiek nem vezetnek eredményre, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (email: [email protected], levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5). Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: info
Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeljük. Választása szerint a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.
7.8.8 Adatkezelési tájékoztató módosítása
A Vadkaland.hu fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően az érintetteket megfelelő módon (pl. hírlevélben, a honlapon feltüntetve vagy egyéb módon) értesíti. A Vadkaland.hu az érintettek adatkezeléssel összefüggő és jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem részletezett adatkezelési művelettel kapcsolatos megkereséseire részletes tájékoztatást nyújt írásban.
7.8.9 Felhasznált és hivatkozott jogszabályok megjelölése
7.8.9.1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK-rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) az adatkezelés a Vadkaland.hu-ra vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges; 7.8.9.3 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.); 7.8.9.4 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.); 7.8.9.5 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker.);
7.8.10 Panasz benyújtásához való jog
Amennyiben ügyfelünk, felhasználónk úgy véli, hogy a jogait megsértették, illetve azok sérültek, a Vadkaland.hu azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme, vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei:
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410

 • E-mail: [email protected]

 • weboldal: naih.hu

Kelt: Gyula, 2020. 06. 15.